Algemene Voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen 2Happy Feet Pedicure-salon en een cliënt waarop
2Happy Feet Pedicure-salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken.

Diensten
2Happy Feet Pedicure-salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


Afspraken
Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de mail of via de website worden gemaakt.
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak – aan 2Happy Feet Pedicuresalon
door te geven.
De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.
Als de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag 2Happy Feet Pedicure-salon tot 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan
cliënt doorberekenen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag 2Happy Feet Pedicure-salon de verloren tijd
inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de
Wet en jurisprudentie daarover zegt.

Tarieven en betaling
2Happy Feet Pedicure-salon vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief
21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per
pinbetaling te voldoen. Tevens mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen de
daarvoor gestelde tijd over te maken aan 2Happy Feet Pedicure-salon.
2Happy Feet Pedicure-salon is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Persoonsgegeven en privacy
De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan 2Happy Feet Pedicure-salon.
De persoonlijke gegevens worden door 2Happy Feet Pedicure-salon opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de
richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld
aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft ten allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

Geheimhouding
2Happy Feet Pedicure-salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Dan is 2Happy Feet Pedicure-salon verplicht de
vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Aansprakelijkheid
2Happy Feet Pedicure-salon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
2Happy Feet Pedicure-salon is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn
meegenomen naar de praktijk.


Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van 2Happy Feet Pedicure-salon.
Diefstal wordt door 2Happy Feet Pedicure-salon altijd gemeld bij de politie.

Garantie
2Happy Feet Pedicure-salon geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten.
Deze garantie komt te vervallen indien:
* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;
* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd;
* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.


Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen,
schriftelijk worden gemeld aan 2Happy Feet Pedicure-salon.
2Happy Feet Pedicure-salon dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven.
Indien de klacht gegrond is dan zal 2Happy Feet Pedicure-salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.
Indien 2Happy Feet Pedicure-salon en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft
vertonen, heeft 2Happy Feet Pedicure-salon het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.


Recht
Op welke overeenkomst tussen 2Happy Feet Pedicure-salon en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en
strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of wel de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.